آزمون های ۱۴۰۰

پاسخ سوالات جامع کانون انسانی ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

سوالات جامع کانون انسانی ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

پاسخ سوالات جامع کانون انسانی ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

سوالات جامع کانون انسانی ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

پاسخ سوالات جامع کانون انسانی ۱۴۰۰/۰۴/۰۴

سوالات جامع کانون انسانی ۱۴۰۰/۰۴/۰۴

پاسخ سوالات جامع کانون انسانی ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

سوالات جامع کانون انسانی ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

آزمون های ۹۹

پاسخ سوالات جامع کانون انسانی ۹۹/۰۵/۰۳

سوالات جامع کانون انسانی ۹۹/۰۵/۰۳

پاسخ سوالات جامع کانون انسانی ۹۹/۰۴/۲۰

سوالات جامع کانون انسانی ۹۹/۰۴/۲۰

پاسخ سوالات جامع کانون انسانی ۹۹/۰۵/۲۴

سوالات جامع کانون انسانی ۹۹/۰۵/۲۴

پاسخ سوالات جامع کانون انسانی ۹۹/۰۵/۱۷

سوالات جامع کانون انسانی ۹۹/۰۵/۱۷