آزمون های ۱۴۰۰

پاسخ سوالات جامع سنجش انسانی ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

سوالات جامع سنجش انسانی ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

پاسخ سوالات جامع سنجش انسانی ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

سوالات جامع سنجش انسانی ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

پاسخ سوالات جامع سنجش انسانی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سوالات جامع سنجش انسانی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

پاسخ سوالات جامع سنجش انسانی ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

سوالات جامع سنجش انسانی ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

آزمون های ۹۹

پاسخ سوالات جامع سنجش انسانی ۹۹/۰۲/۱۹

سوالات جامع سنجش انسانی ۹۹/۰۲/۱۹

پاسخ سوالات جامع سنجش انسانی ۹۹/۰۱/۲۹

سوالات جامع سنجش انسانی ۹۹/۰۱/۲۹

پاسخ سوالات جامع سنجش انسانی ۹۹/۰۵/۱۰

سوالات جامع سنجش انسانی ۹۹/۰۵/۱۰

پاسخ سوالات جامع سنجش انسانی ۹۹/۰۴/۲۰

سوالات جامع سنجش انسانی ۹۹/۰۴/۲۰

پاسخ سوالات جامع سنجش انسانی ۹۹/۰۵/۲۴

سوالات جامع سنجش انسانی ۹۹/۰۵/۲۴